ATATÜRK İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesi –d(2)- bendi uyarınca Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak “Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur. 

Amaç ve Görevler

Madde 2 – Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaç ve görevleri şunlardır;

a) Anayasal düzenin koruyucu, Milli birlik ve beraberliği sağlayıcı Türk Milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ve Milli Kültür, ülkü ve değerleri etrafında bütünleştirici araştırma ve incelemeler yapmak,

b) Türklüğü, Türk Milletini, Türk Vatanını ve devletin geleceğini ilgilendiren bütün konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, konferans, seminer, sempozyum ve paneller düzenlemek,

c) Yapılan araştırmalar ve incelemelerde elde edilen sonuçları yaymak, 

d) Yukarıda belirtilen konularda Yurtdışında ve Yurtiçindeki öğretim kurumları dahil kamu tüzel kişileri ile özel kişiler tarafından yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek.

Teşkilat ve İşleyiş

Madde 3 – Merkezin organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu

b) Müdür

Yönetim Kurulu

Madde 4 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında ve önereceği Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek üç üyeden oluşur.

Madde 5 — Yönetim Kurulu, akademik ve idari bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar; 

a) Merkezin bilimsel araştırma, yayın ve hazırlık faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili plan ve program esaslarını kararlaştırmak,

b) Merkezin faaliyet plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin yatırım, harcama programını hazırlamak ve ihtiyacını karşılayacak ödenek teklifinde bulunmak, bütçeyi hazırlamak,

 d) Müdürün, merkezin yönetimi ve akademik işleri ile ilgili olarak gündeme getireceği bütün işlerde karar almak

e ) Merkeze ait çalışma esaslarını tespit etmek.

Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, Müdürün önerisi ile geçici çalışma programları hazırlar ve uygulamaya koyar. Ayrıca, araştırma birimleri kurabilir ve bunların çalışmalarını düzenler.

Madde 6 – Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında ve çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Müdür

Madde 7 — Merkez müdürü Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından atanır. Süresi biten Müdür tekrar atanabilir. Merkez Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Erciyes Üniversitesinde görevli öğretim elemanları arasından üç yıl için bir yardımcı atayabilir. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür atanır.

Madde 8 — Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini tespit etmek ve alınan kararları uygulamak,

b) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve faaliyetleri hakkında Rektöre rapor vermek,

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeleri ile birlikte tespit edip Merkez Yönetim Kurulunun da görüşlerini aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

d) Merkez, birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 

e) 2547 Sayılı Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür, Merkezin eğitim ve araştırma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde; bilimsel araştırma ve yayım hazırlık faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

Kadrolar

Madde 9— Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı usulüne göre, Rektörlükçe tahsis edilecek kadrolara yapılacak atamalar, sözleşmeli personel ve 2547 Sayılı Kanunun 13. maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır. 

Mali Hükümler

Madde 10 – Merkezin gelir ve gider kaynakları şunlardır;

A-    Merkezin Gelirler      

a)   Erciyes üniversitesi Rektörlüğü bütçesinin ilgili faslına konulacak ödenek,      

b)    Üniversite Araştırma Fonundan proje karşılığı alınacak ödenek, 

c)  Diğer resmi ve özel kurumlarca yapılacak ayni ve nakdi yardımlar, her türlü bağışlar ve diğer gelirler,
d) Merkez tarafından hazırlanan rapor, proje ve benzeri hizmetlerle

yayınlardan sağlanan gelirler.

B – Merkezin Giderleri

a) Yayın giderleri,

b) Bilimsel toplantılar, yurtiçi ve yurt dışı araştırmalar, seminer, sempozyum, konferans gibi faaliyetler için yapılacak harcamalar,

c) Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak diğer giderler.

Bütçe

Madde 11 – Merkezin bütçesi Yönetim kurulu tarafından hazırlanarak Rektörlüğe sunulur. 
Bütçe harcamalarında Merkezin İta amiri Rektör’dür. Rektör ita amirliğini Rektör Yardımcılarından birine veya Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

Madde 12 – Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 
ATATÜRK İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 38039 KAYSERİ atam@erciyes.edu.tr
Web Tasarımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu © 2009